Hoe komen we tot een ontwerp voor de dijkversterking?

Als een dijk versterkt moet worden, onderzoeken we wat daarvoor de beste oplossingen zijn.
Hier lees je hoe het ontwerpproces eruitziet.

Doel

We willen graag een optimaal dijkversterkingsplan.  Dat wil zeggen dat we bij de keuzes voor oplossingen kijken naar:  veiligheid, kosten, toekomstvastheid, ecologie, wonen, economische bedrijvigheid, cultuur-historie en landschap Een landschapsarchitect is verantwoordelijk voor dit ontwerpproces. Hij moet in staat zijn om deze verschillende, soms tegenstrijdige aspecten te integreren in een ontwerp.

Dijkversterkingsplan

We stellen op dit moment (2e helft 2020) het definitieve dijkversterkingsplan op. We gaan daarbij uit van het voorkeursalternatief dat in de vorige fase is opgesteld. Nieuw in deze fase is dat we inpassingen maken voor alle woningen langs de dijk. We komen langs bij alle aanwonenden om het dijkontwerp toe te lichten. Daarnaast ontwerpen we de weg op de dijk en de wegaansluitingen naar de polder.

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief is gereed. Het ontwerpproces dat hieraan vooraf ging bestond uit de volgende stappen:

  1. Inventariserende onderzoeken

  2. Schetsontwerpen met visie maken

  3. Voorkeursalternatief maken
     

Stap 1 Inventariserende onderzoeken

Waterschap Rivierenland heeft inventariserende onderzoeken uitgevoerd naar landschap, natuur en cultuurhistorie. Deze zijn opgenomen in het ruimtelijk kwaliteitskader (RKK). Daarnaast zijn geotechnische onderzoeken uitgevoerd. Ook is de ligging van kabels en leidingen onderzocht.

Stap 2 Schetsontwerp met visie

Bij het maken van een schetsontwerp houden we rekening met de ruimtelijke kwaliteit en met de aanwezige waarden in het gebied. Dit is een nieuwe en belangrijke stap in het ontwerpproces. Hier maken we namelijk belangrijke keuzes voor de richting van de uiteindelijke oplossing. Voor 6 kenmerkende situaties langs de dijk maakten we schetsontwerpen. Deze ontwerpuitgangspunten dienen als inspiratiebron voor het gehele dijkontwerp. Voor elke situatie zijn beschikbaar: 

  • een factsheet met o.a. alle ontwerpkeuzes en visie;
  • een dwarsprofiel;
  • een situatietekening.

Stap 3 Naar het voorkeursalternatief

In het voorkeursalternatief zijn de globale afmetingen en oplossingen vastgelegd waarbij de visie en schetsontwerpen uit de vorige stap leidend zijn. De resultaten leggen we vast voor de hele dijk in:

  • factsheets met een dwarsdoorsnede en bovenaanzicht;

  • een plankaart.

In het voorkeursalternatief staan de keuzes voor alle relevante ontwerpopgaven. Ook de compenserende maatregelen zijn uitgewerkt zodat ze kunnen worden meegenomen in de effectbepaling.

Cookie-instellingen