Veelgestelde vragen

We hebben een aantal veelgestelde vragen hieronder voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Mail uw vraag dan naar info@dijkversterkingnederbetuwe.nl 

In heel Nederland moeten we veel dijken versterken. Dat is nodig, omdat de grote rivieren in Nederland door de klimaatverandering meer water te verwerken krijgen. Sommige (delen van) dijken zijn niet bestand tegen de verwachte rivierwaterstijging. En het is nodig omdat de waarde achter de dijk is toegenomen, door meer bedrijven, wegen en woningen. Het gaat het om 1500 km dijk, waarvan 400km in het rivierengebied ligt. De dijk in Neder-Betuwe (20 km) is daar onderdeel van. 

Meer weten over dijkversterkingen? Kijk dan eens op www.allesoverdijken.nl. 

Een dijk is veilig als die extreme omstandigheden kan weerstaan. Denk aan extreem hoog water of aan wind met orkaankracht. Daarom zijn er regels waaraan een dijk moet voldoen. Dit noemen we de veiligheidsnorm en die houdt rekening met:

Hoeveel mensen er achter de dijk wonen. Veroorzaakt een overstroming in een gebied veel slachtoffers? Dan is de norm strenger. De economische waarde achter de dijk. Denk aan wegen, woningen, bedrijven. Hoe groter deze waarde, hoe strenger de norm.

Elke 12 jaar wordt de dijk getoetst aan de norm. Voldoet de dijk niet? Dan moet die versterkt worden. De dijken die het verst van de norm afliggen, zijn als eerste aan de beurt. Alle dijken moet in 2050 voldoen aan de norm. 

Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe van Waterschap Rivierenland is één van de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Kijk voor meer informatie op www.hwbp.nl  

Waterschap Rivierenland zal in de periode tot 2050 zo’n 400 km dijken versterken in het rivierengebied: www.wsrl.nl/dijkversterkingsprojecten   

Het dijktraject Neder-Betuwe ligt in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe langs de dorpen IJzendoorn, Ochten en Dodewaard. De dijk ligt aan de noordoever van de Waal in dijkring 43 Betuwe & Tieler- en Culemborgerwaarden. Het traject heeft een lengte van 20,2 kilometer. Het projectgebied loopt aan de westzijde tot aan de Prins Bernhardsluizen in de gemeente Tiel en aan de oostzijde ligt de grens bij Wolferen (gemeente Overbetuwe).

Dat hangt af van de locatie. De dijk kan hoger, de schuine zijde (dijktalud) flauwer en de berm breder worden. Ook kunnen er damwanden in komen, zodat de dijk sterker is. Medewerkers van het waterschap leggen u graag uit hoe de dijk er bij uw woning uit gaat zien. Wilt u de nieuwe situatie van de hele dijk zien? Bekijk dan het dijkontwerp.

Deze bouwkeet gebruiken we als projectkantoor. De bouwkeet in januari 2024 in gebruik genomen. Er zijn w

Adres:
Waalbanddijk 1-b
4053 JB IJzendoorn
Bereikbaar via weg naar overnachtingshaven.erkplekken en parkeerplaatsen. Er wordt voornamelijk gewerkt tijdens kantooruren. 

Dijkbewoners hebben in 2022 een dijkmap ontvangen. Daarin staat het ontwerp bij hun woning. Op veel plekken is het dijkontwerp in een dijkgesprek toegelicht. Eind 2024 start de aannemer met de uitvoering. In 2028 voldoet de dijk aan de veiligheidsnorm.

Heeft u nog vragen, bel dan met de Omgevingstelefoon: 06-51 972 834. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Een gesprek met een omgevingsmanager kan altijd. Dit gesprek kan per telefoon, via een online overleg, of op locatie. We kijken ook naar wensen die bewoners hebben. We vertellen u graag meer over de stand van zaken.

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de Omgevingstelefoon: 06-51 972 834. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Of stuur een e-mail naar info@dijkversterkingnederbetuwe.nl 

 

Wij maken de dijk hoger. Uw oprit naar de dijk moet daarom ook worden aangepast. U krijgt een gelijkwaardige oprit terug. De helling van de oprit blijft in principe hetzelfde. Soms wordt de oprit iets langer.

Het waterschap zoekt naar een dijkontwerp met de grootste maatschappelijke waarde. Tijdens het maken van de plannen informeren we u en vragen we wat u ervan vindt. Wij proberen rekening te houden met uw wensen. Dit is niet altijd mogelijk, omdat wij rekening moeten houden met:

 • de wettelijke veiligheidsnormen;
 • de aanwezigheid van woningen, bedrijven en monumenten;
 • de aanwezigheid van beschermde natuur;
 • het landschap;
 • ruimte voor de rivier in de uiterwaard;
 • kosten;
 • toekomstige dijkversterkingen;
 • beheer en onderhoud;
 • verkeersveiligheid.

Eind 2022 is de formele inspraak op het dijkversterkingsplan geweest. De belangen van dijkbewoners zijn in de keuze voor het dijkversterkingsplan waar mogelijk meegenomen. Tegenstrijdige belangen komen voor. Bestuurders hakken uiteindelijk de knoop door en nemen hierover een besluit. De Klankbordgroep blijf nauw betrokken bij het project.

 

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Dit is een kans om de beleving van het gebied te vergroten. Een Waaldijk met een gastvrij karakter, waar de fiets de hoofdgebruiker is en de auto te gast. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met dezelfde weginrichting en herkenbare rustpunten; een ‘Gastvrije Waaldijk’.

Dit project is een initiatief van de gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland.

Het ontwerp bestaat uit een rustige, zo smal mogelijke asfaltbaan met een herkenbare band aan de rivierzijde. Deze Waalband is een doorgaand betonnen lint. Het laat de lange lijn van de Waaldijk zien en vestigt de aandacht op de rivier en de uiterwaarden. Op plaatsen waar het uitzicht vraagt om ervan te genieten, verbreedt de Waalband zich tot een belevingspunt. Ook de rust- en belevingspunten krijgen een herkenbare en eenduidige uitstraling in verschillende varianten.

 Lees hier meer informatie.

Voor het maaien en inspecteren van de dijk heeft het waterschap beheerstroken nodig. In de beheerstrook zijn soms ook voorzieningen voor de dijk nodig. U moet dan denken aan een damwand, een drainagekoffer of een pipingscherm. Door de dijkversterking komen huidige beheerstroken soms op een andere plek.

Als het waterschap uw grond nodig heeft om de berm aan te leggen en te behouden, dan krijgt u daarvoor een vergoeding. De grond blijft uw eigendom; het waterschap vestigt voor de aanleg,  instandhouding en het beheer van de berm een zakelijk recht. U kunt de berm nog steeds gebruiken, maar onder bepaalde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld de berm intact laten en zorgen voor het onderhoud.

U mag op eigen grond langs de perceelgrens een afrastering plaatsen. Maar het waterschap plaatst geen afrasteringen langs de dijk. Als een afrastering op uw grond weg moet vanwege de werkzaamheden, worden hier afspraken over gemaakt.

Om de dijk te versterken heeft het waterschap soms grond of opstallen (woning/schuur) nodig van anderen. Grondeigenaren die hiermee te maken krijgen, krijgen persoonlijk bericht en uitleg in een grondgesprek. Meer weten? Bekijk de folder en factsheet over grondverwerving.

Om snel een beeld te krijgen van wat de dijkversterking inhoudt, hebben wij een dijkenplan opgesteld. Hierin leest u hoe wij de dijk gaan versterken.

Van 3 november tot en met 14 december 2022 lag het ontwerp projectplan Waterwet samen met de Milieueffectrapportage en de ontwerp vergunningen en ontheffingen wettelijk ter inzage. U kunt de stukken nog steeds digitaal inzien, maar u kunt geen zienswijze meer indienen.
 

De Waterwet schrijft voor dat je bij  de versterking van een dijk een projectplan Waterwet moet opstellen. In het projectplan staan de werkzaamheden voor de dijkversterking beschreven.

In grote lijnen is dat:

 • De aanleiding van de dijkversterking: waarom is de dijkversterking nodig.
 • Een toelichting van het plangebied: de locatie en de lengte van het te versterken dijktraject met een beschrijving hoe de huidige dijk er uit ziet en is opgebouwd.
 • Uitleg van het nieuwe dijkontwerp. Hoe zijn we tot dit ontwerp is gekomen, welke afwegingen speelden daarbij een rol. Plus een beschrijving op hoofdlijnen hoe we de dijkversterking gaan uitvoeren.
 • De effecten van de dijkversterking op het milieu, bijvoorbeeld op de waterveiligheid, de natuur en het landschap.
 • De procedure. Wanneer is het (ontwerp) projectplan Waterwet openbaar (lees: ter inzage legging). Wanneer en hoe kunt u er zienswijzen op indienen.
 • Het beheer en onderhoud van het nieuwe dijkontwerp.
 • Omgevingsmanagement. Een beschrijving van de samenwerking tussen verschillende bevoegde gezagen (zoals gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap). En hoe zijn omwonenden betrokken bij het hele proces tot nu toe.

Een dijkversterking kan een grote invloed hebben op de omgeving. Het waterschap heeft er daarom voor gekozen om een milieueffectrapport op te stellen. Een milieueffectrapport bevat de effecten van de dijkversterking op de omgeving, zoals bijvoorbeeld op natuur, landschap, wonen, bedrijven etc. We gebruiken het milieueffectrapport om een goede keuze te maken voor een dijkversterkingsplan.  Het milieueffectrapport ‘hoort’ in die zin dus bij het projectplan Waterwet.

Het projectplan Waterwet en de vergunningen zijn zelfstandige besluiten die met elkaar samenhangen. In dit geval wordt er voor deze besluiten gebruik gemaakt van een gecoördineerde procedure. Dit betekent dat  het projectplan Waterwet en de vergunningen gezamenlijk en dus gelijktijdig ter inzage liggen. Zo houden we voor iedereen de procedure en besluitvorming overzichtelijk.

Het ontwerp projectplan Waterwet en de ontwerpbesluiten voor de vergunningen worden tegelijkertijd gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze indienen. We lezen uw zienswijze en onderzoeken of er een aanleiding is voor een aanpassing. In de Nota van Antwoord beantwoorden we alle zienswijzen. Daarna wordt het projectplan Waterwet definitief vastgesteld door Waterschap Rivierenland. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland keuren het plan daarna nog goed. Aansluitend liggen het definitieve projectplan Waterwet en de definitieve besluiten voor de vergunningen weer ter inzage. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Met de klankbordgroep en de gemeente keken we naar een veilige dijkweginrichting. Het voorstel hiervoor hebben we opgenomen in een Verkeersplan. Ook hebben we een plan gemaakt voor het behoud en de uitbreiding van de soorten planten en dieren in het gebied, het Biodiversiteitsplan.

Lees meer over de zorgvuldige aanpak voor de biodiversiteit

Lees meer over de aangepaste weginrichting na de dijkversterking 

Uw zienswijze beantwoorden wij in een Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord voegen we toe aan het definitief projectplan Waterwet en definitieve vergunningen. Zodra deze definitieve besluiten ter inzage gaan, kunt u zien hoe wij uw zienswijze hebben beantwoord, en of er aanleiding was tot aanpassing van de ontwerpbesluiten.

Als u een zienswijze heeft ingediend op de ontwerpbesluiten en u bent het niet eens met de beantwoording hiervan, dan kunt u tijdens de terinzagelegging van de definitieve plannen/besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het projectplan Waterwet is definitief, nadat het is vastgesteld door Waterschap Rivierenland. Na vaststelling wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Vervolgens ligt het projectplan Waterwet ter inzage en is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Pas als er geen beroep is ingesteld of eventuele beroepen zijn afgehandeld, is sprake van een onherroepelijk projectplan Waterwet en kan deze niet meer wijzigen.

De aannemer moet ervoor zorgen dat de woningen en bedrijven voor hulpdiensten bereikbaar blijven. Maar overlast is niet te voorkomen. Het waterschap en de aannemer gaan met u in gesprek om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De weg op de dijk is van de gemeente Neder-Betuwe. Alle verkeersmaatregelen worden genomen in overleg met de gemeente. De gemeente beslist over eventuele snelheidsremmende maatregelen.

Het waterschap vindt veiligheid voor bewoners en werknemers van de aannemer erg belangrijk. Daarom maken we samen vooraf veiligheidsplannen, zodat bijvoorbeeld scholieren veilig naar school kunnen fietsen. Soms vragen wij bewoners een korte tijd  hun woning te verlaten. Bijvoorbeeld als er damwanden worden aangebracht. Wij zullen u daar tijdig over informeren.

Tijdens en na de dijkversterking is het niet meer mogelijk om schapen tijdelijk op de bermen en taluds van de dijk te laten grazen. Het gras wordt er minder sterk door en het kort houden van het gras is niet goed voor de biodiversiteit

Ja, daarna is er geen extra stikstofuitstoot meer. Dan is de stikstof-situatie weer gelijk aan nu.

Bij het versterken van de dijk maken we vaak gebruik van voertuigen en schepen die stikstof uitstoten in de lucht. Deze stoffen kunnen negatieve gevolgen hebben voor natuurgebieden.

Binnen het project Dijkversterking Neder-Betuwe gaan we met inzet van elektrisch materieel de uitstoot van stikstof beperken. We hebben een hoge ambitie en willen 90% elektrisch werken. Dat is nog niet voldoende om richting nul uitstoot te gaan. Door ook nog stikstofrechten aan te kopen, is er per saldo nauwelijks toename in gevoelige natuurgebieden.

 

In verbinding met zuurstof wordt het stikstof stikstofoxide (vooral door verkeer en industrie). En met waterstof wordt het ammoniak (vooral door mest van de veeteelt). Hierdoor verzuurt de bodem, en dat is niet goed voor de gezondheid van planten. De biodiversiteit neemt af, en dat maakt de natuur kwetsbaar.

Bedreiging leven op aarde

Het effect hiervan is groter dan je wellicht denkt, want met minder diverse planten, komen er minder insecten en zo minder bestuiving en dus minder groente en fruit. Uiteindelijk wordt ons leven op aarde er dus door bedreigd.

De uitdaging is duidelijk.

In Nederland moeten de concentraties van stikstofverbindingen omlaag. En daar moet de samenleving voor samenwerken.Teveel stikstof is niet goed voor de natuur, onze gezondheid en de voedselproductie.

 

Teveel stikstof is niet goed voor de natuur, de mens en onze gezondheid. Daarom moeten we de hoeveelheid stikstof beperken. Stikstof komt onder andere vrij bij auto’s, vrachtwagens en via de landbouw. 

De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen en introduceerde in 2015 daarvoor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar de Raad van State heeft gezegd dat deze aanpak niet mag, omdat de doelstellingen van Natura 2000 hiermee in het geding komen.

In de de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS: Veluwe, Rijntakken en Achterhoek) werken bedrijven en overheden samen aan een structurele verlaging van de stikstofuitstoot, het versterken van de kwetsbare natuur, en het helpen om bedrijven te verduurzamen. Dit doen ze door gerichte vergunningverlening, versterking van de natuur en verlaging van de uitstoot bij de bron o.a. door innovatie en vermindering veeteelt. 

De aannemer gaat zorgvuldig te werk en probeert schade te voorkomen, bijvoorbeeld door trillingen te meten.

Voordat de aannemer begint legt het waterschap de toestand van de woningen goed vast. Dit noemen we een bouw–kundige opname. Nadat de dijk is versterkt zal opnieuw de toestand van de woning worden vastgelegd. Schade ontstaan door de werkzaamheden krijgt u vergoed.

Cookie-instellingen