Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage

16-01-2023 885 keer bekeken

Het waterschap heeft een rapport opgesteld om de milieueffecten van de dijkversterking in beeld te brengen. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft haar advies op dit rapport uitgebracht. Het advies heeft geen invloed op het dijkversterkingsplan en de procedureplanning.

Wat staat er in het advies van de commissie m.e.r?

De Commissie m.e.r. vindt de alternatieven en de afweging van de alternatieven voor de dijkversterking goed. Maar ze vragen wel om een aanvullende beschrijving van de effecten van de dijkversterking voor

  1. het foerageergebied van watervogels zoals b.v. ganzen
  2. de dijk als historisch geografisch element.

Verder stelt de Commissie voor om de effecten van de stikstofdepositie in beeld te brengen.

Wat gaan we met dit advies doen?

  • We vullen het dossier aan met de twee inhoudelijke beschrijvingen van de effecten.
  • We vragen een nieuwe vergunning aan voor de Wet natuurbescherming. Hier waren we al mee bezig vanwege de gewijzigde regelgeving voor stikstofdepositie door de uitspraak van de Raad van State in november 2022.

 

Wat is de rol van de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. toetst de kwaliteit van het milieueffectrapport.

Meer info

Ga naar adviezen van de Commissie m.e.r. over dijkversterking Neder-Betuwe

Cookie-instellingen