Aangepaste weginrichting na dijkversterking

13-10-2022 1297 keer bekeken

Door de dijkversterking Neder-Betuwe (Echteld – IJzendoorn – Ochten – Dodewaard) is de dijk straks in fasen niet open voor verkeer. We verwijderen de wegen om het werk aan de dijk te kunnen uitvoeren. Is de dijkversterking klaar, dan leggen we ook de weg weer aan.

We leggen het niet precies zo aan als het lag. We zorgen ervoor dat de weginrichting aan de laatste eisen voldoet. Ook past het dan binnen het plan van de Gastvrije Waaldijk. Een klankbordgroep van bewoners en vertegenwoordiging van bedrijven uit Neder-Betuwe heeft uitgebreid geadviseerd over de weginrichting.

Vergroten verkeersveiligheid belangrijkst

“Het belangrijkste punt bij het ontwerp van de nieuwe weg is het groter maken van de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. De gemeente is het bevoegd gezag voor de weginrichting. Zij besluit hoe de weg er uiteindelijk uit gaat zien. Het waterschap is hierin meedenkend en uitvoerend,” vertelt Michiel Schotvanger, technisch manager bij Waterschap Rivierenland. “Bij het maken van een weginrichting kijken we naar verschillende onderdelen. Welk verkeer komt er over de dijk en hoe vaak? Hoe breed moet de weg daarvoor zijn? Wat is een logische grens van de bebouwde kom als je daar 30km/u mag? Waar staan nog huizen dicht langs de dijk?”, aldus Arie van der Staaij, verkeerskundige bij Gemeente Neder-Betuwe. “Een verkeerskundige van ingenieursbureau RHDHV heeft op basis van de lokale situatie een voorstel gemaakt, een ‘ontwerp-verkeersplan’.”

Weginrichting passend bij gebruik

Arie: “Zoals dit ontwerp-verkeersplan er nu uitziet, komen er drie wegbreedtes: voor weinig verkeer, intensief gebruik en voor relatief veel vrachtverkeer. Om de snelheid op de dijk te verlagen nemen we een groot aantal snelheidsremmende maatregelen. Denk aan plateaus en wegversmallingen. Binnen de bebouwde kommen van IJzendoorn, Ochten en Dodewaard komen trottoirs. De maximumsnelheid in de bebouwde kommen van Ochten en Dodewaard wordt 30 km/u. In IJzendoorn blijft het 30 km/u. Het snelheidsverschil tussen de fietsers en wandelaars en auto’s neemt daarmee af. De grens van de bebouwde kom passen we daarbij aan. Zo wordt de gewenste snelheid als logisch ervaren door de weggebruiker. Voor de politie is het te handhaven.”

Ontwerp-verkeersplan komt ter reactie

Het ontwerp-verkeersplan bevat uitleg en kaarten over hoe de weg er straks uit gaat zien. Het laat ook zien waar de bebouwde komgrenzen zijn bedacht. Mensen van de gemeente en het waterschap hebben het plan bekeken en afgestemd met de klankbordgroep. Begin november wordt het ontwerp-verkeersplan voor iedereen ter reactie neergelegd. Arie: “De reacties gaan we allemaal grondig bekijken. Zo mogelijk passen we het verkeersplan aan. Daarna neemt de gemeente een verkeersbesluit voor onder meer de wijziging van de maximumsnelheid en de komgrenzen. Als deze besluiten onherroepelijk zijn ligt het verkeersplan vast.”
 

 

Cookie-instellingen