Plannen dijkversterking binnenkort ter inzage

06-10-2022 594 keer bekeken

In de afgelopen jaren heeft het waterschap een plan gemaakt voor de uitvoering van dijkversterking Neder-Betuwe. Dat deed ze samen met de gemeente, de provincie, omwonenden, bedrijven en andere partijen. Dit plan heet het Projectplan Waterwet. Vanaf volgende maand is dit plan in te zien.

Het komt dan ‘ter inzage’ te liggen. Provincie Gelderland legt het plan ter inzage. Zij is als ’bevoegd gezag’ betrokken bij de dijkversterking. Zij moet straks het plan goedkeuren.

Totaalbeeld aanpak dijkversterking

“In het projectplan Waterwet staat al het werk dat het waterschap gaat doen om de dijkversterking voor elkaar te krijgen”, vertelt Jan Bosch. Hij is coördinator Hoogwaterveiligheid bij de Provincie Gelderland. “Het beschrijft de aanpak. Er staan kaarten in. Het waterschap laat zien hoe ze de invloed op het landschap en het milieu beperkt of compenseert. Ze beschrijft hoe de samenwerking met de verschillende betrokkenen ging. Ook is er een overzicht van de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn. Alles bij elkaar geeft het een totaalbeeld van hoe de dijkversterking wordt aangepakt en hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.”

Plan komt ter inzage

Jan: “De dijkversterking is een groot project met ook invloed op de omgeving. Wat we precies gaan doen willen we voor iedereen zichtbaar maken. Daarom komt het plan met de vergunningen en ontheffingen vanaf 3 november zes weken lang ‘ter inzage’ te liggen. Iedereen kan dan bekijken wat de plannen zijn. Bij zo’n groot project worden veel besluiten genomen. Het plan bestaat dan ook uit een flinke stapel documenten. Al deze documenten komen online op de website van het waterschap. Ook komen er geprinte exemplaren te liggen op drie plekken. Deze exemplaren leggen we in het gemeentehuis van Neder-Betuwe in Opheusden, het Provinciehuis in Arnhem en in het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel.”

Een zienswijze indienen

“In de afgelopen tijd heeft het waterschap betrokkenen steeds meegenomen in het maken van het plan. Met de terinzagelegging laat ze zien wat het resultaat daarvan is. Iedereen die interesse heeft, nodigen we dan ook uit de stukken voor een deel of geheel te bekijken. Zeker mensen en bedrijven waarvoor de dijkversterking direct gevolgen heeft”, benadrukt Jan. “De terinzagelegging is hét moment om te bekijken wat de plannen zijn. Ook kunnen mensen dan zeggen wat ze van het plan vinden. Ze kunnen een zienswijze (een reactie) indienen. Over hoe je een zienswijze in kan dienen geven we bij de terinzagelegging meer informatie.”

Definitief maken dijkversterkingsplan

Jan: “Het hangt af van het onderwerp van de zienswijze of de gemeente, de provincie of het waterschap ernaar kijkt. Zienswijzen behandelen we serieus. We nemen ze in overweging en laten weten wat we er mee doen. Iedere reactie krijgt een antwoord van ons. Zo komen we tot een definitief plan voor het versterken van de dijk. De provincie moet dan nog goedkeuring geven aan het plan. De planning is dat ze in de zomer van 2023 daarover besluit.”
 

 

Cookie-instellingen