Beoordelingskader: zo beoordelen we straks de ontwerpen!

25-06-2018 17614 keer bekeken

Voor elk stuk van de dijk maken we dit jaar een ontwerp. Elk ontwerp heeft zo zijn impact op de omgeving. De één zal natuurwaarden aantasten, de andere het woon- en leefgenot. Aan de hand van de factoren in het beoordelingskader beoordelen we straks de ontwerpen. Is het beoordelingskader compleet?

 

 

Dit zijn de factoren

Beoordelen op... Wat houdt dat in?
Uitvoerbaarheid Hoe makkelijk of moeilijk is het om de versterkingsoplossing toe te passen op deze plek? En hoe toekomstbestendig is deze oplossing?
Beheerbaarheid Hoe makkelijk of moeilijk is het dagelijks beheer bij deze oplossing? En hoe is dat bij calamiteiten?
Uitbreidbaarheid Is de versterking later hoger, breder of sterker te maken? Of moet je dan alles vervangen?
Rivierkundige effecten Wat betekent de oplossing voor de hoeveelheid water die de rivier kan verwerken en op de stroming van het water?
Woongenot en bedrijvigheid Wat voor effect heeft de versterkingsoplossing voor het woongenot en/of bedrijfsvoering op die plek? En hoe zwaar is dat effect?
De dijk als continue lijn In hoeverre draagt de versterkingsoplossing bij aan het verbinden van verschillende gebieden en sferen?
De kleurrijke dijk In hoeverre respecteert de versterkingsoplossing de diversiteit in het dijklandschap?
De verhalende dijk In hoeverre draagt de versterkingsoplossing bij aan behoud van (water)erfgoed?
De levendige dijk In hoeverre draagt de versterkingsoplossing bij aan een fijne dijk om aan te wonen en te werken?
Recreatie en medegebruik Wat betekent de versterkingsoplossing voor bestaande en nieuwe recreatie op en aan de dijk?
Verkeersveiligheid en bereikbaarheid Blijft de dijk voldoende veilig en bereikbaar en blijft er voldoende parkeergelegenheid bij deze versterkingsoplossing?
Cultuurhistorie & archeologie In hoeverre houdt de versterkingsoplossing rekening met historisch waardevolle elementen en met archeologie?
Natuur In hoeverre respecteert of verstoort de versterkingsoplossing Natura 2000 gebieden, beschermde planten en dieren en het Gelders Natuurnetwerk?
Grond- en oppervlaktewater Wat is de invloed van de versterkingsoplossing op de grondwaterstand, het kwelwater en de waterkwaliteit?
Bodemkwaliteit In hoeverre heeft de versterkingsoplossing effect op bestaande bodemverontreinigingen?
Hinder tijdens aanleg Wat betekent de versterkingsoplossing voor hinder die mensen ondervinden van de werkzaamheden, zoals geluid, stof en verkeer?
Duurzaamheid Hoe scoort de versterkingsoplossing op duurzaamheid? (denk aan CO2 uitstoot van het materieel, hergebruik van bouwmateriaal)
Investeringskosten Hoe duur is de aanleg van de versterkingsoplossing ten opzichte van andere oplossingen?
Levensduurkosten Hoe duur is het onderhoud en vervangen van de versterkingsoplossing ten opzicht van andere oplossingen?
Draagvlak In hoeverre kunnen bewoners, gebruikers én politiek zich vinden in de de versterkingsoplossing?

 

Is dit compleet?

De toekomstige ontwerpen gaan we beoordelen op al deze factoren. Heb je aan deze lijst nog iets toe te voegen? Laat het ons weten in een reactie onderaan deze pagina!

Cookie-instellingen